About Ejarque Abogados

This author has not yet filled in any details.
So far has created 2 blog entries.
2004 2016

Sobre l’obligació de legalització de LLIBRES i les conseqüències del seu incompliment.

Notícies|

Els empresaris quan constitueixen una societat han de complir amb diferents obligacions de tipus laboral, comptable, fiscal. El que molts empresaris desconeixen és que TOTES les societats, amb independència de la mida, la seva forma jurídica o de la seva activitat, han de portar els Llibres comptables i societaris i legalitzar en el Registre Mercantil abans del 30 d’abril de l’any següent a la finalització d’un exercici.

En el tracte diari amb els nostres clients observem com un percentatge important estan conscienciats i es preocupen pel compliment de les obligacions fiscals i laborals, (ex. Liquidació de IVAs, l’impost de societats, donar d’alta als treballadors en la seguretat social, etc…), tot i això tenen un desconeixement pràcticament absolut en les seves obligacions referents a l’administració i legalització dels Llibres.

La legalització d’aquests Llibres no és una possibilitat, o una recomanació per “portar al dia” la companyia, sinó que és una obligació legal del qual  l’incompliment pot comportar greus conseqüències, tant per a l’empresa com per als seus administradors, entre els quals destaquem:

  • Incidència en la qualificació culpable del concurs de creditors.
  • Constitueix una infracció greu a nivell tributari.
  • Aplicació de sancions tributàries.
  • Possibles conflictes de validesa dels acords societaris entre socis.

Amb la publicació de la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització es van introduir força novetats en el tràmit de legalització dels Llibres, la més important és l’obligatorietat de legalitzar tots els Llibres relatius a l’exercici 2015 i següents de manera telemàtica.

 Les constants novetats legislatives no deixen de ser un problema més per a les empreses, atès que hauran d’invertir recursos, temps i esforços en formació, adquirir els recursos informàtics necessaris per connectar amb el Registre Mercantil, així com adquirir coneixements en matèria de Secretària de Societats perquè […]

804 2016

S’estima la nul·litat de les CLÀUSULES SÒL en una macrodemanda interposada contra 40 bancs i caixes

Notícies|

L’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes d’Estalvis i Assegurances d’Espanya (Adicae), va interposar l’any 2010 una macrodemanda, amb 15.000 afectats, sol·licitant la nul·litat de les clàusules sòl dels seus préstecs bancaris que els impedia beneficiar-se de les baixades del tipus d’interès.

La demanda va ser assignada al Jutjat Mercantil número 11 de Madrid, on la titular és la Magistrada-Jutge Carmen Gonzalez Suárez, qui després de deu mesos de la finalització del judici ha dictat Sentència estimant parcialment la demanda i declarant nul·les les clàusules sòl que utilitzaven 40 bancs i caixes en les seves condicions generals.

La precitada Sentència considera nul·les les clàusules pel seu caràcter abusiu i la “falta de transparència”, així mateix obliga les entitats financeres a eliminar les clàusules sòl dels préstecs i a cessar en la seva utilització. Tanmateix aquesta Sentència podria suposar un gerro d’aigua freda per a bancs i caixes atès que també els obliga a retornar “les quantitats indegudament abonades per les clàusules declarades nul·les a partir de la data de publicació de la Sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013, amb els interessos que legalment corresponguin”.

L’esmentada resolució es troba en plena concordança amb la coneguda Sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem, que va fixar doctrina en declarar que els usuaris afectats podrien recuperar els diners invertits a partir de la publicació (maig de 2013). No obstant és d’esperar que en els propers mesos el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre la retroactivitat total de les demandes de clàusules sòl.

La Sentència dictada pel Jutjat Mercantil número 11 de Madrid encara no és ferma i les entitats financeres podrien presentar recurs d’apel·lació […]