Ejarque abogados_05

Àrees de pràctica


 • Reclamació per incompliments contractuals
 • Accions de reclamació de responsabilitat civil per danys
 • Acció de responsabilitat per producte defectuós
 • Acció de responsabilitat contra administradors
 • Negligències professionals
 • Conflictes societaris
 • Reclamacions de deutes en tot tipus de procediments civils
 • Resolucions contractuals
 • Vicis en la construcció
 • Impugnació d’acords socials
 • Accions de divisió de la cosa comuna
 • Reclamacions per infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial
 • Reclamacions per vulneració del dret de la competència
 • Incoació i seguiment de procediments arbitrals
 • Disseny i execució d’estratègies pre-litigioses
 • Assessorament tant a persones físiques com jurídiques davant de males pràctiques bancàries
 • Interposició de demandes sol·licitant nul·litat de contractes per compra de participacions preferents,
  deute subordinat, subscripció de swaps i derivats financers

 • Dret penal de l’empresa: programes de compliance, delictes concursals, insolvències punibles
 • Assistència a comissaria al detingut
 • Defensa en judici per delicte i/o falta
 • Delictes contra el patrimoni: furts, robatoris, extorsions, estafes, fraus, falsedats, estafes immobiliàries,
  apropiacions indegudes, alçaments de béns, danys, etc…
 • Delictes societaris: delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, administració deslleial,
  revelació de secrets, delictes contra mercat i els consumidors, competència deslleial
 • Delictes contra la seguretat en el trànsit: alcoholèmies
 • Delictes contra les persones: dret a la pròpia imatge, la intimitat i l’honor

 • Assessorament en fase pre-concursal per a l’obtenció d’acords de refinançament
 • Incoació i seguiment de concursos
 • Redacció de convenis
 • Incidents concursals
 • Sol·licituds d’obertura de liquidació per incompliments de conveni
 • Interposició d’execucions hipotecàries en el marc del concurs
 • Assessorament a creditors
 • Assessorament a proveïdors de concursades
 • Compra d’unitats productives

 • Contractació mercantil
 • Operacions de compravenda de societats
 • Secretaria de societats
 • Reestructuració de xarxes comercials (distribució, agència, franquícies)
 • Assessorament en Juntes de Socis
 • Elaboració estatuts
 • Elaboració acords de socis
 • Assessorament òrgans d’Administració
 • Assessorament de socis minoritaris en conflictes societaris

 • Redacció de contractes d’arres
 • Assessorament al client sobre els apoderaments necessaris i documents necessaris per a la transacció
 • Assessorament al client en el compliment de la normativa antiblanqueig
 • Preparació dels poders necessaris per a l’operació
 • Obtenció de número d’identificació fiscal (NIF-NIE) en nom del client
 • Preparació de la declaració d’impostos en nom del client
 • Preparació del contracte de compravenda, assistència legal i negociacions amb el venedor
 • Assistència al client el dia de la firma
 • Assistència al client per a l’obertura de comptes bancaris
Ejarque Abogados ha estat designada advocada local d’una de les firmes de gestió de patrimoni més reconegudes internacionalment per assessorar els seus clients en la compra d’immobles a Espanya.