Els empresaris quan constitueixen una societat han de complir amb diferents obligacions de tipus laboral, comptable, fiscal. El que molts empresaris desconeixen és que TOTES les societats, amb independència de la mida, la seva forma jurídica o de la seva activitat, han de portar els Llibres comptables i societaris i legalitzar en el Registre Mercantil abans del 30 d’abril de l’any següent a la finalització d’un exercici.

En el tracte diari amb els nostres clients observem com un percentatge important estan conscienciats i es preocupen pel compliment de les obligacions fiscals i laborals, (ex. Liquidació de IVAs, l’impost de societats, donar d’alta als treballadors en la seguretat social, etc…), tot i això tenen un desconeixement pràcticament absolut en les seves obligacions referents a l’administració i legalització dels Llibres.

La legalització d’aquests Llibres no és una possibilitat, o una recomanació per “portar al dia” la companyia, sinó que és una obligació legal del qual  l’incompliment pot comportar greus conseqüències, tant per a l’empresa com per als seus administradors, entre els quals destaquem:

  • Incidència en la qualificació culpable del concurs de creditors.
  • Constitueix una infracció greu a nivell tributari.
  • Aplicació de sancions tributàries.
  • Possibles conflictes de validesa dels acords societaris entre socis.

Amb la publicació de la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització es van introduir força novetats en el tràmit de legalització dels Llibres, la més important és l’obligatorietat de legalitzar tots els Llibres relatius a l’exercici 2015 i següents de manera telemàtica.

 Les constants novetats legislatives no deixen de ser un problema més per a les empreses, atès que hauran d’invertir recursos, temps i esforços en formació, adquirir els recursos informàtics necessaris per connectar amb el Registre Mercantil, així com adquirir coneixements en matèria de Secretària de Societats perquè les actes i els Llibres comptin amb la forma i requisits que exigeix ​​la normativa.

Per tot l’anterior, a la vista del caràcter obligatori del dipòsit / legalització de Llibres i de les conseqüències en el seu incompliment, els aconsellem que es posin en contacte amb Ejarque Advocats perquè puguem revisar el compliment d’aquestes obligacions per part de la seva companyia, així com per oferir els nostres serveis i assegurar-los la plena adequació de la seva empresa amb aquesta normativa.